Dobrodošli na site !
IZ SVIJETA OFF ROADA
AUTOSPORT
OSTALO
ZABAVA
KONTAKT
SPONZORI
ZENTEREN - off road center
OPREMA I PRIBOR ZA LOV - Zagreb, Ilica 132 - tel.: (01) 377 22 43
ACT Rebus
najbolji webhosting u HR!
renoviranje kaseta i tonera
komunalne usluge...
Tooomek
Alan Ford Eskort
BlueDevil
Tomislav Pavić
Tzac
Mario Šoštarić
Davor Zgrablić
Hello Kitty
Neba
Limarija Brezovec
ZANIMLJIVOSTI

logo portala
ORK Schnee

AKO NISTE ZNALI...

RJEČNIK
EU dictionary - Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik s velikom bazom riječi dostupan online.

I N F O

» AUTOSPORT
» HR-AUTOSPORT

--------------
Od listopada 2008. će se na kioscima prodavati novi 4x4 & SUV Magazin koji će izlaziti svaka 2 mjeseca. Razlika među tipiziranim magazinima o SUV vozilima je da će ovaj magazin posvetiti malo prostora i pravim off roaderima. Prvi broj je u prodaji od 06.10.2008.
--------------

10 godina CROATIA TROPHY-a obilježilo je sudjelovanje i 6 posada iz Hrvatske. Do sada su boje Lijepe Naše branile jedna ili dvije domaće posade, a nadamo se da će ih već slijedeće godine biti više.
--------------
ORKSchnee je još jedan od novijih klubova, a to su i ORK Kameni Svati, ORK Hruševec Kupljenski i ORK Lobor.

--------------
Hrvatski Autocrosseri druže se na Off road FORUMU u rubrici AUTOCROSS. Slobodni ste pridružiti se i sudjelovati u kreiranju noviteta i probijanja tog sporta.
--------------

ANKETA
Koje webstranice off road klubova po vama NISU ZAPUŠTENE?
Križevci
Kameni svati
Kamo Oko Vidi
Bura 4x4
Schnee
Sv. I. Zelina
Sub. Podravska
Kneginec
Kutina
Vrbovec
Uspon 4x4
ZG OFF ROAD
No Limits
4x4 Barban
eXTReMe Tracker


Djelovanje i poslovanje udruga...
22.06.2008.
-------Original Message-------
From: Tajnik ZAS-a
Date: 06/19/08 08:22:40
Subject: Važno

Sa internet stranica „Hrvatske zajednice tehničke kulture“ prenosimo vam vrlo zanimljive obavijesti, kao službene upute važne za djelovanje i poslovanje udruga, sa nizom korisnih linkova, koji će vam olakšati rad i uputiti vas u poslovanje zasnovano na zakonskim propisima.


BONOVI ZA MOBILNE TELEFONE
Bonovi za mobilne telefone osobama koji nisu u radnom odnosu strogo su zabranjeni prema uputama Državnog ureda za reviziju. Takvi troškovi suradnika mogu se riješiti na druge načine, primjerice, da se poveća iznos honorara.

ČLANARINA
Članarina ne podrazumijeva korist ili uslugu članu udruge. Na temelju toga, članarine nisu oporezive.

DEVIZNA BLAGAJNA
Temeljem Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 10/2008), dopušteno je držanje devizne blagajne, ali se u deviznoj blagajni mogu držati određena sredstva samo za potrebe hitnih isplata u devizama te se za to mogu dignuti devize i položiti u deviznu blagajnu do 1.500 eura.
Devize dignute za službeno putovanje na ime osobe koja putuje, ne mogu se vratiti u deviznu blagajnu u slučaju da su realni troškovi putovanja manji od dignutog iznosa, već se moraju položiti na devizni račun u banci.

DONACIJE
Donacije su davanja u novcu ili naravi (stvarima) bez ikakve protučinidbe. Novčane donacije ne podliježu plaćanju poreza na dodatnu vrijednost. U slučaju da fizička osoba donira udruzi, potvrdu plaćanja donacije može priložiti uz svoju godišnju poreznu prijavu i ostvariti poreznu olakšicu. U slučaju da tvrtka donira udrugu, sukladno Zakon o porezu na dobit umanjuje joj se porezna osnovica (za daljnje informacije, pogledajte: http://www.pu.mfin.hr/ ; Zakon o porezu na dobit (NN, br. 127/00) i Pravilnik o porezu na dobit (NN, br. 54/01).
Postoje načini da se nekome nešto da neoporezivo, odnosno pokloni ili donira, ali isključivo prema određenim zakonskim propisima.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji jesu: bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje. Bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke sastavljaju se za poslovnu godinu koja je izjednačena s kalendarskom godinom. Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja.
Neprofitna organizacija čija je vrijednost imovine prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manja od 100.000,00 kn i godišnji prihod prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manji od 100.000,00 kn nije obvezna predavati financijske izvještaje već voditi najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda te primjenjivati računski plan prema odredbama Uredbe. Ipak, neprofitne organizacije na koje se ovo odnosi dužne su obavijestiti Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija da, u skladu s odredbama ove Uredbe, ne sastavljaju financijske izvještaje.
Ako je novoosnovana udruga počela poslovati u trećem mjesecu tekuće godine, nije dužna predati financijski izvještaj, jer nema osnovicu da bi se znalo da li prelazi 100.000,00 kn ili nije.

FINANCIJSKI PLANOVI
Financijski planovi udruga trebali bi biti realni, a u slučaju većih odstupanja tijekom godine, preporuča se napraviti rebalans financijskog plana.

NABAVA I AMORTIZACIJA
Umjesto dosadašnjeg iskazivanja planiranog troška nabave za osnovna sredstava i opremu u financijskom planu, od 2008. će se planirati trošak amortizacije za sljedeće razdoblje (1 – 5 godina). Primjerice, ako se u tekućoj godini kupi roba u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, imat će se odljev sa žiro-računa, ali neće biti troška, jer će se taj trošak evidentirati u sljedećih 1-5 godina kroz amortizaciju. Ovisno o propisanoj stopi otpisa, planirat će se trošak za to razdoblje, a da neće biti odljeva sa žiro-računa.

POTRAŽIVANJA
Sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 10/2008) sva potraživanja prethodnih godina, kao i obveze morat će se uvrstiti u Financijski plan u vidu aktivnih i pasivnih budućih vremenskih prihoda i rashoda. To znači da se sva realna potraživanja moraju staviti u prihode budućeg razdoblja, a sva realna dugovanja u rashode i to će biti dio bilance. Ukoliko udruga ima potraživanja ili dugovanja koja su prošla određeni vremenski rok ili realno neće biti plaćena ili naplaćena, preporuča se da ih odlukom Izvršnog odbora otpišu, jer će to opterećivati bilancu i pokazivat će potpuno krivo financijsko stanje udruge.

PRIHODI I GOSPODARSKA DJELATNOST UDRUGA
Prihodi udruga klasificiraju se na sljedeće skupine računa: Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, Prihodi od članarina i članskih doprinosa, Prihodi po posebnim propisima (primjerice u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili koje ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih osoba), Prihodi od imovine, Prihodi od donacija (novčana sredstva koja udruga dobije bez obveze vraćanja).
U slučaju da udruga obavlja gospodarsku djelatnost, a vrijednost obavljenih usluga i isporučenih dobara nije viša od 85.000,00 kn nema obavezu obračunavanja PDV-a (nije u sustavu PDV-a), dok u slučaju da je taj iznos veći od 85.000,00 kn godišnje, udruga postaje obveznikom PDV-a i upisuje se u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave (najbolje je pričekati rješenje Porezne uprave).

RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Članovi radnih tijela udruge ili osobe koje obavljaju povremeni rad u udruzi iako nisu u radnom odnosu, mogu za svoj rad dobiti naknadu (honorar) i ta je naknada oporeziva. Ako te osobe dobiju naknadu, troškovi njihovog putovanja su oporezivi, a u autorski ugovor ili ugovor o djelu u iznos honorara treba uračunati i ostale troškove (prijevozni troškovi, troškovi telefoniranja i dr.). U tom slučaju, osobe ne mogu dobiti putni nalog.
Za rad bez naknade, udruga može neoporezivo platiti volonteru koji službeno putuje za potrebe udruge troškove prijevoza, dnevnice i noćenja na službenom putovanju te troškove dolaska i odlaska na posao u visini troškova javnog prijevoza.
Povremeni, samostalni poslovi najčešće se isplaćuju temeljem Ugovora o djelu. Ugovor o djelu nije i ne smije biti zamjena za Ugovor o radu na određeno vrijeme, a ukoliko je udruzi potreban radnik na samo nekoliko mjeseci trebalo bi ga zaposliti na određeno vrijeme. Ugovorom o djelu definira se naknada za određeni posao u određenom vremenu. Iznos obveznih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno), poreza i prireza koje udruga treba platiti je otprilike isti kao i neto iznos koji će biti isplaćen radniku.
Autorske naknade (honorar) su primici ostvareni temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi), djela arhitekture, prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr. Autorski ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i mora biti isplaćen na žiro-račun. U ugovoru navesti što je predmet ugovora (opisati autorsko djelo) i do kada ga autor treba napraviti. Davanja na autorsku naknadu (porez i prirez) snosi udruga.

RAČUNI UDRUGE
Svi računi udruge moraju biti čuvani kao originali, a ne preslike te trebaju glasiti na udrugu (R1 ili R2), a ne privatnu osobu, jer u protivnom neće moći biti prihvaćeni.

SITNI INVENTAR
Alat, materijal i oprema u vrijednosti do 2.000,00 kn tretirat će se kao sitni inventar i nakon godinu dana može se jednokratno otpisati.

SLUŽBENA PUTOVANJA
Putni troškovi mogu se neoporezivo nadoknađivati isključivo osobama koje su u udruzi u radnom odnosu ili koje ne primaju nikakvu naknadu u udruzi, dakle volontiraju.
Putni troškovi isplaćuju se na temelju ispravno popunjenog putnog naloga koji je odobrila ovlaštena osoba udruge i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci navedeni u putnom nalogu (račun za smještaj, cestarinu, mostarinu, preslike ili potvrde putnih karata i drugo, no nije potrebno čuvati račun za benzin).
Dopuštena dnevnica u zemlji za putovanje u udaljenosti od najmanje 30 km iznosi 170,00 kn za putovanje više od 12 sati, dok neoporeziva dnevnica za putovanje u trajanju od 8 do 12 sati iznosi 85,00 kuna dnevno.

VIŠAK PRIHODA
Dosadašnji višak prihoda iz prethodne godine računovodstvo ne smije knjižiti kao prihod, nego će se on tretirati kao saldo fonda.

ZAPOSLENICI UDRUGA
Udruge imaju pravnu osobnost, stoga je osnovni propis koji uređuje radne odnose zaposlenih Zakon o radu (NN, 137/04. – proč. tekst), a sukladno njemu s radnikom na početku njegovog radnog odnosa sklapa ugovor o radu. Udruga nema obavezu prijavljivati svoj potrebe za radnicima Zavodu za zapošljavanje.
Zaposlenici udruga mogu biti zaposleni na neodređeno (pravilo) ili određeno vrijeme (iznimka koja može trajati najviše tri godine).
U roku od petnaest dana od zasnivanja radnog odnosa udruga treba prijaviti radnika nadležnom Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a zatim u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Prvi dan rada radnik predaje svoju radnu knjižicu i trajnu poreznu karticu udruzi.

KORISNE INTERNETSKE STRANICE:

- Baza udruga Republike Hrvatske
- Institut za javne financije

- Kako registrirati udrugu u Republici Hrvatskoj (2002.)

- Komentar zakona o udrugama s obrascima (2003.)

- Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA)

- Ministarstvo financija (Porezna uprava)

- Moja uprava (program Vlade RH)

- Moram, mogu i hoću /računovodstvo malih udruga/ (2003.)

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

- Narodne novine

- Oporezivanje autorskih naknada

- Priručnik o pravnom, poreznom i carinskom sustavu za nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj (2006.)

- Pravni okvir za djelovanje nevladinih organizacija koje obavljaju djelatnost od javnog interesa

- Principi dobrog upravljanja za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj

- Priručnik za upravljanje nevladinim organizacijama

- Računovodstveno financijski portal

- Računovodstvo i financije

- Računovodstvo, revizija i financije

- Ured za udruge Vlade RH
 
l
© schnee - 2004-2009. Sva prava pridržana. l Autorska prava

Osvježeno: 22.06.2008.